Yunus Demir

Anavatan Partisi
Yunus Demir
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Hakkari
Kaynak: Anadolu Ajansı